نمایش یک نتیجه

آویشن

45,000 تومان
  • سنگ‌های کلیه و مثانه
  • تسکین درد
  • مدر ادرار و معرق
  • مفتح ساده احشاء
  • مقطع و مسهل بلغم و مخرج اقسام کرم معده
  • شکوفه خالص آویشن مسهل سودا
  • تقویت معده
  • درمان تنفسی و بلغم سینه