تمامی سایت های فروشگاه مرکزی طب اسلامی و دارو اسلامی و عطاری معصومین و فروشگاه دارو اسلامی، زیر مجموعه طب معصومین می باشند.آدرس: مازندران - بابل - خیابان کشاورز - پورگنجی 16 - احسان 8 - بین گلنار 5 و 7